Author Index, IACR PKC 2007

Abdalla, M., 361
Baek, Joonsang, 43
Bao, Feng, 43
Bellare, Mihir, 201
Boldyreva, A., 458
Boyen, Xavier, 1
Bresson, Emmanuel, 217
Buldas, Ahto, 150
Catalano, Dario, 217
Cheon, Jung Hee, 442
Dent, A.W., 361
Ding, Jintai, 233
Ding, Jintai, 266
Dodis, Yevgeniy, 118
Dubois, Vivien, 249
Farashahi, Reza Rezaeian, 426
Fischlin, M., 458
Fischlin, Marc, 31
Fujisaki, Eiichiro, 181
Gama, Nicolas, 89
Garay, Juan, 330
Ge, He, 16
Gennaro, Rosario, 217
Granboulan, Louis, 249
Groth, Jens, 377
Han, Daewan, 107
Hu, Lei, 233
III, William E. Skeith, 393
Kawachi, Akinori, 315
Kiltz, Eike, 282
Kim, Myung-Hwan, 107
Kou, Weidong, 476
Kunihiro, Noboru, 412
Kurosawa, Kaoru, 412
Lai, Junzuo, 476
Laur, Sven, 150
Lee, Pil Joong, 118
Libert, Benoit, 298
li, Jianyu, 233
Lu, Steve, 377
Malone-Lee, J., 361
Myasnikov, Alex D., 76
Neven, G., 361
Nguyen, Phong Q., 89
Nie, Xuyun, 233
Nishide, Takashi, 343
Ohta, Kazuo, 343
Ostrovsky, Rafail, 393
Palacio, A., 458
Phan, D.H., 361
Quisquater, Jean-Jacques, 298
Ruinskiy, Dima, 61
Schoenmakers, Berry, 330
Schoenmakers, Berry, 426
Shacham, Hovav, 166
Shamir, Adi, 61
Shoup, Sarah, 201
Sidorenko, Andrey, 426
Smart, N.P., 361
Stern, Jacques, 249
Suzuki, Koutarou, 181
Tanaka, Keisuke, 315
Tate, Stephen R., 16
Tsaban, Boaz, 61
Ushakov, Alexander, 76
Villegas, José, 330
Wagner, John, 233
Wang, Guilin, 43
Warinschi, B., 458
Waters, Brent, 1
Waters, Brent, 166
Wolf, Christopher, 266
Wong, Duncan S., 43
Xagawa, Keita, 315
Yang, Bo-Yin, 266
Yeom, Yongjin, 107
Yi, Jeong Hyun, 442
Yum, Dae Hyun, 118
Yung, Moti, 298
Zhu, Huafei, 134