International Association for Cryptologic Research

International Association
for Cryptologic Research

CryptoDB

Shiuan-Tzuo Shen

Publications

Year
Venue
Title
2015
EPRINT
2015
EPRINT

Coauthors

Yi-Ruei Chen (1)
Amir Rezapour (1)
Wen-Guey Tzeng (2)