International Association for Cryptologic Research

International Association
for Cryptologic Research

CryptoDB

Jiguo Li

Publications

Year
Venue
Title
2015
EPRINT
2015
EPRINT

Coauthors

Xinyi Huang (1)
Yang Lu (1)
Wei Wu (1)
Yang Xiang (1)
Qihong Yu (1)
Quanling Zhang (1)
Yichen Zhang (1)