International Association for Cryptologic Research

International Association
for Cryptologic Research

CryptoDB

Yen-Hung Chen

Publications

Year
Venue
Title
2004
CHES

Coauthors

Jiun-Ming Chen (1)
Yen-Hung Chen (1)
Bo-Yin Yang (1)