International Association for Cryptologic Research

International Association
for Cryptologic Research

CryptoDB

Vladimor V. Chepyzhov

Publications

Year
Venue
Title
2000
FSE
1991
EUROCRYPT