International Association for Cryptologic Research

International Association
for Cryptologic Research

CryptoDB

Ya Liu

Publications

Year
Venue
Title
2012
FSE

Coauthors

Jiazhe Chen (1)
Dawu Gu (1)
Leibo Li (1)
Wei Li (1)
Zhiqiang Liu (1)
Xiaoyun Wang (1)